VIDEO-OBSERVATIE

Video-observatie bij de Muzelaar

In het gebouw van de Muzelaar hebben we een aantal observatiecamera’s geplaatst. Daarbij maken we onderscheid tussen video-observatie in de kamers van bewoners en video-observatie in de algemene ruimten.

Video-observatie in de kamers van bewoners

In de kamers van bewoners kan er video-observatie plaatsvinden, waar (in uitzonderlijke situaties) ook bezoekers mee te maken zouden kunnen krijgen. Deze observatie vindt uitsluitend plaats bij kwetsbare mensen die extra bescherming nodig hebben, bijvoorbeeld omdat er een grote kans bestaat dat ze vallen. Het is een laatste redmiddel als er geen enkele andere manier is om deze bewoners goed te beschermen. Voor dergelijke observatie vragen we uiteraard altijd eerst om de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner zelf of, indien die daartoe niet meer in staat is, van diens wettelijke vertegenwoordiger. De camerabeelden worden maximaal 7 dagen bewaard en kunnen, in geval er onverhoopt toch een incident optreedt en met toestemming van de betrokkenen, beschikbaar worden gesteld aan een arts, zodat deze de beelden van het incident kan laten meespelen in de diagnose van het letsel.

Bewoners of hun vertegenwoordigers hebben te allen tijde het recht om hun toestemming voor de video-observatie op hun kamer in te trekken. De observatie wordt dan onmiddellijk gestaakt.

Video-observatie in algemene ruimten

De video-observatie in algemene ruimten heeft hetzelfde doel, namelijk het vergroten van de veiligheid van onze bewoners, maar algemene video-observatie is voor hen minder ingrijpend. Het is onze plicht om onze bewoners zo goed mogelijk te beschermen, ook als zij zich in een algemene ruimte bevinden waarin op dat moment even geen zorgmedewerker aanwezig is. Video-observatie helpt ons daarbij. Daarom zien wij video-observatie in algemene ruimten als ons gerechtvaardigde belang.

Uw rechten

Als u door onze camera’s wordt gefilmd, hebt u bepaalde rechten waar we u graag op willen wijzen. U hebt het recht om te weten óf u op een bepaalde datum en tijd bent gefilmd. Als dat het geval is, hebt u het recht om de beelden te bekijken. Wilt u niet dat uw beelden worden bewaard, dan hebt u het recht om die beelden te laten wissen, tenzij het belang van de Muzelaar om die beelden wél te bewaren, zwaarder weegt. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval als er tegelijkertijd ook andere mensen in beeld zijn. Verder kunt u bezwaar maken tegen het feit dat u in de Muzelaar wordt gefilmd. Dat kan echter alleen als uw specifieke situatie daar aanleiding toe geeft.

Meer informatie

Meer algemene informatie is te vinden in de Privacyerklaring. Voor meer specifieke informatie over video-observatie kunt u contact opnemen met Monique Muselaers, telefoon 06 – 15 444 632. Of u kunt een e-mail sturen naar info@demuzelaar.nl