PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING VOOR HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE

LET OP! De onderstaande privacyverklaring heeft alleen betrekking op onze website. Onze algemene verklaring vindt u hier.

 

 

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?
De Muzelaar, gevestigd aan de Aardster 187 A t/m M , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die via de website worden verzameld, zoals aangegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:

De Muzelaar
Aardster 187 A t/m M
2403 RN Alphen aan den Rijn

Website: https://www.demuzelaar.nl
Telefoon: (+31) (0)343-410075 (Monique Muselaers voor algemene vragen)

E-mail: info@demuzelaar.nl

 

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
De Muzelaar verwerkt uw persoonsgegevens die u op het contactformulier op de website hebt opgegeven omdat u die persoonsgegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:
• Naam
• E-mailadres

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
De Muzelaar verwerkt uw persoonsgegevens voor het beantwoorden van vragen die u via de website hebt gesteld. Dit doen we op basis van uw impliciete toestemming. Zonder die toestemming kunnen we uw vraag immers niet beantwoorden.

 

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
De Muzelaar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Namen en e-mailadressen voor het beantwoorden van vragen die via de website zijn gesteld, bewaren we tot drie jaar na het laatste contact, zodat we bij een vervolgcontact nog kunnen nazoeken waar de vorige contacten over gingen.

 

 

Delen wij persoonsgegevens met derden?
De Muzelaar verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dat noodzakelijk is, hetzij voor het uitvoeren van een overeenkomst met u, hetzij voor het naleven van een wettelijke verplichting.

 

Geven wij persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER).

 

 

Wat doen we níet?
De via onze website verzamelde gegevens bevatten geen bijzondere persoonsgegevens.
Onze website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
De Muzelaar neemt nooit besluiten op basis van uitsluitend geautomatiseerde verwerking, en zeker niet over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Muzelaar) tussen zit.

 

 

Gebruiken wij cookies of vergelijkbare technieken?
De Muzelaar plaatst één cookie op uw computer. Deze cookie is noodzakelijk voor het bewaren van uw cookievoorkeuren. Het is niet mogelijk om het gebruik van deze cookie uit te schakelen.

 

 

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw persoonsgegevens?
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en hebt u in bepaalde gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Muzelaar. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
info@demuzelaar.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek (inzage, correctie, verwijdering of intrekking van uw toestemming) of het bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens daadwerkelijk door u is gedaan, kunnen wij u verzoeken uw identiteit aan te tonen. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek of bezwaar. Voor het uitoefenen van uw rechten worden geen kosten in rekening gebracht.

 

De Muzelaar wil u er tevens op attent maken dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
De Muzelaar neemt de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hebt u de indruk dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik? Neem dan alstublieft contact met ons op via:
info@demuzelaar.nl